Previous PageTable Of ContentsNext Page

W. WRIGHT, The Encomium of the Martyrs: Journal of Sacred Literature, 4th series vol. 5 (1864), pp.403-408 (Syriac text with introduction by B.H.COWPER); 4th series vol. 6 (1864-5), pp.129-133 (English translation and introduction by B.H.COWPER).Journal of Sacred Literature 4th series 5 (1864) pp. 403-408


THE ENCOMIUM OF THE MARTYRS.
AN INEDITED ORATION or EUSEBIUS OF CAESAREA.--Syriac text.

[THE following short oration is found near the end (fol. 250 rect.) of the venerable volume from which, at different times, there have been printed:

1. The Recognitions of Clement.
2. Titus of Bostra against the Manicheans.
3. The Theophany of Eusebius.
4. The Martyrs of Palestine, also by Eusebius.

This last was published by Dr. Cureton in 1861 ; but it is singular that the learned editor, whose premature decease all Orientalists deplore,a made no allusion to the Encomium, which |404 has been detected by Dr. W. Wright during his labours as curator of the Syriac MSS. in the British Museum. The same gentleman has also called our attention to an unfortunately imperfect list of early martyrs following this oration, and forming the actual conclusion of the volume (Add. MS. 12,150). We cannot say whether Eusebius is the writer of this venerable martyrology, but it must be older than the MS. in which we find it,--the oldest dated Syriac MS. in our Museum (written A.D. 411). Those who possess Dr. Cureton's Martyrs of Palestine, will welcome the Encomium as its natural complement. As for the authorship, it is undoubted. Among the works of Eusebius, mentioned by Ebed-Jesu in his catalogue, the Martyrs of Palestine is followed by an oration with exactly the same title as ours. This may be seen in Assemani's Bibliotheca Orientalis, i., 184 ; iii., 19. Through the courtesy of Mr. Watts, the oriental printer, we are enabled to present our readers with the Syriac text of this curious little document. We intend to give an English version of the Encomium in our October number.]

[404] ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܩܘ̈ܠܨܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܗܘܢ܀

ܐܘܢ ܢܛܘܪ̈ܝܗܿ ܕܚܐܪܘܬܼܐ ܐܠܗܢܝܬܐ ܘܕܫܪܪܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܡܠܐ. ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܦܓܪܐ ܘܡܚܪܪ̈ܐ ܒܢܼܦܫܐ. ܐܢܬܘܢ ܒܡܝܬܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܙܒܝܬܼܘܢ. ܠܡܘܬܐ ܡ̈ܙܝܢܝ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܒܝܼܫܝܢ ܠܥܠܡ ܬܢܘܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܠܟܘܢ ܙܝܢܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ. ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܙܟܘܬܐ ܐܬܝܼܗܒ. ܫܪܬ ܓܝܪ ܒܐܝܕ̈ܝܟܘܢ ܣܒܪܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܘܣܢܘܪ̈ܬܐ ܕܒܪ̈ܫܝܟܘܢ ܠܐ ܬܚܒ ܘܠܬܚܬ ܠܐ ܪܬܥ. ܘܒܟܘܢ ܠܐ ܐܬܪܦܝܼܘ. ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܡܣܝܒܪ̈ܢܐ. ܘܚܪܦܬܿ ܘܠܐ ܩܗܬ. ܣܟܝܢܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܬܟܝܒ̈ܬܐ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬܐ ܡܪܐ ܟܠ. ܨܒܝܢܟܘܢ ܬܪܨܬܼܘܢ. ܠܟܘܢ ܓܝܪܪ ܐܙܕܕܩ ܩܪܒܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܒܙܟܘܬܐ ܠܟܢ̈ܫܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܫܘܝܬܐܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܕܠܟܘܢ ܘܠܐ ܚܬܚܬܟܘܢ ܥܠܡܐ ܥܒܘܪܐ ܘܠܘܚܡܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܠܐ ܕܚܠܟܘܢ. ܘܠܐ ܫܘܕܝܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܥܘܬܪܗ ܕܥܠܡܐ ܠܣܝܡܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܠܥܠܡ. ܕܝܠܟܘܢ ܡܢ ܢܦܫܟܘܢ ܠܐ ܚܪܨܘ. ܘܠܐ ܫܘܒܗܪܐ ܕܐܣܟܡܐ ܕܥܠܡܐ ܢܟܦܘܬܟܘܢ ܫܓܢܝ. ܣܢܝܼܬܘܢ ܓܝܪ ܒܗܬܬܐ ܘܪܚܡܬܘܢ ܡܫܠܛܘܬܐ. ܘܒܪܓܬܐ [405] ܕܚܘܒܐ ܕܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܢܦܫܬܟܘܢ ܦܪܩܬܘܢ. ܠܘܓܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܥܠܘܠܘܬܐ ܘܒܒܝܼܫܬܐ. ܒܐܘܠܨܢܐ ܓܝܪ ܕܙܒܢܐ ܩܠܝܠܐ. ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܩܢܝܼܬܘܢ. ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܥܡ ܢܒܝܐ ܐܦܿܠܚܬܼܘܢ. ܘܥܡ ܫܠܝܚ̈ܐ ܒܩܝܡܐ ܩܡܬܘܢ. ܘܥܡ ܫܒܝ̈ܚܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ. ܪܒ ܚܝܠܐ ܐܠܗܬܢܐ ܡܫܝܚܐ ܟܠܝܠܐ ܕܫܒܘܚܐ ܩܒܼܠܬܘܢ܀

ܐܘ ܡܝ̈ܬܝ ܒܕܘܓܠܐ ܘܚܝܝܢ ܒܫܪܪܐ. ܕܝܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܘܨܪܐ ܕܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܒܚܫܐ ܕܓܕܫܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܐܬܡܠܝ. ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܙܟܘܬܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܟܘܢ ܐܙܕܕܩܼܬ. ܘܕܘܟܪܢܟܘܢ ܒܟܠ ܫܥܐ ܫܦܝܪ ܡܠܐ ܫܘܒܚܐ. ܐܬ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܕܨܥܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܦܓܪܟܘܢ ܩܒܠܼܬܘܢ ܠܚܪܘܪܐ ܕܢܦ̈ܫܬܟܘܢ. ܡܝܬܘܬܟܘܢ ܓܝܪ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܐܫܪܬ ܣܒܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢ. ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܩܒܠܼܬܘܢ. ܫܚܠܦܼܬܘܢ ܩܛܝܪܘܬܐ ܕܟܝܢܟܘܢ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܘܼܝܬܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܘܝܠܕܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܪܓܝܓܬܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܠܘܬ ܙܕܝ̈ܩܐ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܐܦܪܚܼܬܘܢ ܘܪܗܼܛܬܘܢ ܪܗܛܐ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܪܐ ܟܢ̈ܫܐ ܕܠܥܠܡ. ܡܟܝܠ ܢܒܗܬ ܥܡܠܐ ܘܚܠܝܨܘܬܐ ܫܠܝܚܬܐ ܕܕܪ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܙܕܕܩܐ ܠܐܘܬܗܘܢ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܘܢܦܝܓܘܢ ܕܘܥܬܗܘܢ ܒܛܠܬܐ ܕܚܠܦ ܕܪܐ ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܢܛܦܬ. ܘܢܣܬܪܩ ܪܗܛܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܚ̈ܠܝܨܐ ܘܬܬܡܝܩ ܙܟܘܬܗܘܿܢ ܡܛܠ ܕܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܕܐܠ̈ܝܐ ܕܢܬܦܚܡܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ. ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܫܪܪܐ ܕܢܚܼ. ܒܗܝܢ ܡܪܝܐ. ܟܐܢܘܬܗܿ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܡܪܟܒܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܒܗܿ ܢܘܛܪܐ ܕܦܘ̈ܓܕܘܗܝ ܘܢܕܡܟܘܢ ܟܢ̈ܫܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܥ̈ܠܡܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܕܘܟܬܐ ܠܐ ܡܙܕܕܩܐ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚ̈ܠܝܼܨܝ ܒܦܓܪܐ. ܘܬܪܒܝܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܕܪ̈ܐ ܥ̈ܠܡܝܐ ܢܒܗܬܘܢ ܒܥܡܠܗܘܢ ܕܡܣܪܩ ܡܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܚܠܦ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܕܝܢܼܿܐ ܕܦܓܪܗܘܢ ܫܚܠܦܘ. ܒܡܝܐ ܒܫܘܒܚܐ ܘܒܙܟܘܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܪܝܡ ܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܡܬܗܠܠ. ܘܫܒܝܚܐ ܡܬܩܪܐ [406]ܡܝܫܐܝܠ ܚܝܠܬܢܐ. ܚܡܬ ܘܠܪܘܡܐ ܠܐ ܐܬܪܝܡܬ. ܢܘܪܐ ܕܒܟܠ ܘܒܥܘܬܪܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܒܗܿ. ܡܢ ܚܝܠܗܿ ܡܣܬܼܪܩܐ ܗܘܬ. ܘܟܝܢܗܿ ܡܚܒܠܢܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܒܛܠ. ܡܛܘܠ ܚܘܒܐ ܕܬܝܩܪ ܠܒܢ̈ܝ ܢܡܘܣܐ. ܡܬܬܥܝܪܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܘܡܬܚܝܠܐ ܗܘܬ. ܘܡܘܩܕܐ ܘܡܚܒܠܐ ܠܐܟ̈ܠܝ ܩܪܨܐ ܚܙ̈ܝܐ ܕܚ̈ܠܝܨܐ ܘܛܘܒ̈ܬܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܡܘ̈ܕܝܢܐ ܘܟܕ ܬܚܦܝܬܐ ܕܚܫܗܘܢ ܕܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܠܒܙܚܐ ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ ܢܘܪܐ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ ܐܬܩܪܒܘ. ܒܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܓܘܒܐ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܒܟܦܢܐ. ܕܒܚܫܐ ܕܙܕ̈ܝܩܐ ܠܐ ܐܬܛܢܦܼܘ. ܢܘܚ ܓܝܪ ܬܪܣܼܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܒܣܪܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܕܝܢ ܢܟܦ ܐܢܢ ܕܢܨܘܡܘܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܟܚ ܦܩܕ ܗܘܐ ܬܟܬܘܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܢܚܘܐ ܕܝܢ ܓܘܒܐ ܐܚܪܢܐ ܚܣܕܐ ܘܒܗܬܬܐ ܕ̈ܛܠܘܡܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܠܝܨܘܬܗ ܘܓܢܒܪܘܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܡܕܒܚܐ ܘܗܝܟܠܐ ܣܗܕ ܘܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܕܬܡܢ ܩܒܠ ܙܟܪܝܐ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܢܡܠܠ ܕܝܢ ܗܒܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ. ܟܕ ܩܿܒܼܠ ܥܠ ܡܟܐܪܐ ܘܣܢܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܩܐܝܢ. ܣܡܬ ܕܝܢ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܐܝܓܘܢܐ ܪܒܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܐܦ ܠܢ̈ܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܼܬܘܕܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܡܪܐ ܕܫܒ̈ܥܐ ܒ̈ܢܝܢ ܗܿܝ ܕܒܒܥܘܬܐ ܘܒܚܠܒܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ ܠܒܢ̈ܝܗܿ ܪܒܝܬ ܘܥܡ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܩܿܡܼܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܡܢ ܚ̈ܒܠܝܗܿ ܠܐ ܢܣܬܪܩ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܣܓܝ ܛܒ ܚܕܝܐ ܗܘܬ. ܥܠ ܦܐܪܐ ܕܗܘܐ ܗܘܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܦܪ̈ܥܝܗܿ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܡܬܟܠܐ ܗܘܬ. ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܫܘܒܚܐ ܡܬܒܨܪ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܚܕ ܪܘܙܐ ܗܘܬ ܒܙܟܘܬܗܿ. ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܬܥܝܼܩܐ ܗܘܬ ܒܡܦܠܗ ܐܠܐ ܕܥܠ ܟܠܗܘܢ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣܓܝܐܐ ܗܘܬ ܚܕܘܬܐ ܕܠܟܠܗܘܢ ܚܙܝܐ ܗܘܬ ܕܩܡܝܢ ܗܘܘ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܢܡܘܣܐ. ܘܪܘܙܐ ܗܘܬ ܘܡܗܠܠܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܢܡܼܘܼܣܐ ܕܣܘܟ̈ܝܗܿ ܘܝܗܒܐ ܗܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܨܠܘܬܐ ܙܕܝܩܬܐ ܠܡܪܝܡܐ [407]ܡܚܝܠܢܐ ܕܥܒܼܕܘ̈ܗܝ. ܐܘ ܫܦܝܪܬ ܒܚܘܒܐ ܘܙܕܝܩܬ ܒܢܡܘܣܐ. ܘܛܘܒܢܝܬܐ ܒܝܠܕܗܿ. ܐܡܐ ܚܟܝܡܬܐ ܐܪܚܩܬܝ ܡܢ ܝ̈ܠܕܝܟܝ ܫܦܝܪ̈ܐ ܪܦܝܘܬܐ. ܘܩܡܘ ܕܠܐ ܡܚ̈ܘܬܐ ܒܐܝܓܘܢܐ ܘܗܕܐ ܗܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܡܗ̈ܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܙܕܩܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܥܠܡܝܐ. ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܕܐܢܫܐ ܒ̈ܢܝ ܓܢܣܐ ܕܢܚܒ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܢܩܦ ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܢܒ̈ܝܐ ܒܩܢܘܢܐ ܐܠܗܬܢܐ ܢܪܚܡ. ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܠܐܒܪܗܡ ܠܡܬܕܡܝܘ. ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܛܘܒܢܝܬܐ. ܕܝܠܕܬܝ ܒܚ̈ܒܠܐ ܩܫ̈ܝܐ. ܘܕܠܐ ܟܐܒ̈ܐ ܦܢܝܬܝ ܒܨܠܘܬܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܪܒܝܬܝ ܐܢܬܝ ܕܠܐ ܐܒܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܫܕܪܬܝ ܚܠܦ ܢܦܫܟܝ. ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܐܝܢܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܘ ܐܝܢܘ ܝܘܡܐ ܐܘ ܐܝܢܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐܠܗܬܢܐ ܕܚܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܝܘܡܐ ܡܫܒܚܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܕܩܝܡܗ. ܕܠܐ ܒܟܘܠ ܦܘܡ ܘܒܟܠ ܠܫܢ ܢܬܥܗܕܘܢ ܘܢܫܬܒܚܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܩܝܡܐ ܕܡܘܕܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܥܒܪܘܢ ܕܝܢ ܒܕܘܟܪܢܐ ܘܒܡܠܬܐ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܢ. ܘܩܕܡ ܡܪܐ ܙܟܘܬܐ ܘܝܗܘܒܐ ܕܟ̈ܠܝܠܐ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܦ̈ܠܚܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܡܙܝܼܢܝܢ ܒܫܘܒܚܐ ܕܫܪܪܗ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܬܪܝܢܐ ܕܡܕܒܢܘܬܐ ܒܬܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܚܝܠܐ ܫܡܝܢܐ ܕܣܕܪ̈ܐ ܡܫܒܚܐ. ܦܛܪܘܣ ܒܫܡܝܐ ܫܠܝܛܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܐܚܕ ܘܦܬܚ ܕܠܐ ܛܢܢܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܒܦܪ̈ܝܫܐ ܠܐ ܡܬܕܡܐ ܒ̈ܢܝ ܕܡܗ ܘܒ̈ܢܝ ܓܢܣܗ. ܢܩܦܼ ܕܝܢ ܠܗܘܢ ܘܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܟܕ ܡܬܟܼܪܙ ܒܫܡܝܐ ܘܒܚܘܪܐ ܕܡܼܫܡܫܢܗܘܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܟܠܝܠܐ ܢܩܒܠ܀

ܢܬܟܠܠ ܕܝܢ ܐܣܛܦܢܘܣ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܬܘܒ ܠܐ ܪܕܦ ܥܕ̈ܬܐ ܟܕ ܬܢܐ ܗܦܟܐ ܕܪܥܝܢܗ ܒܣܒܪܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܩܒܼܠ ܘܐܘܕܝ ܒܚܫܗ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܘܡܠܝ ܒܦܓܪܗ ܒܘܨܪܐ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܚܠܦ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫܗ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܥܕܬܐ܀

ܢܬܕܟܪܘܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܝܓܘܢܐ ܩܒܼܠܘ. ܘܒܫܪܪܐ ܕܐܝܓܘܢܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܕܢܩܘܡܘܢ ܫܼܘܘ. ܫܿܘܝܢ ܕܝܢ ܕܒܥܘܗܕܢܢ. ܢܬܕܟܪܘܢ ܐܢܫܐ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܗܘܼܘ ܓܒ̈ܝܐ ܘܕܠܐ ܒܙܚܐ [408]ܘܛܠܘܡܝܐ ܒܢܦܫܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܪܘ. ܗܿܢܘܢ ܕܫܼܘܘ ܕܢܩܒܠܘܢ ܣܒܪܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܢܬܝܩܪܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘܗܕܢܢ ܐܦ ܐܣܩܠܦܝܕܣ ܘܣܪܦܝܘܢ ܘܦܝܠܛܘܣ ܘܙܒܢܘܣ ܘܕܡܛܪܝܘܣ ܘܦܠܒܝܢܘܣ ܘܩܪܠܘܣ ܘܣܘܣܝܦܛܪܘܣ ܘܐܢܕܪܝܘܣ ܘܒܒܠܘܣ ܘܩܪܝܠܘܣ ܘܐܝܙܒܢܘܣ ܘܙܢܘܒܣ ܘܦܘܠܘܣ ܒܪ ܓܢܣܐ ܗܿܘ ܕܫܼܘܐ ܕܢܩܘܡ ܒܡܢܬܐ ܐܠܗܢܝܬܐ ܘܕܢܗܘܐ ܡܢܗ. ܡܪܝܢܘܣ ܕܝܢ ܢܩܠ ܘܠܫܡܝܐ ܢܡܛܐ ܦܪܘܢܛܘܢ ܘܣܒܐ ܢܟܦܐ ܗܦܘܠܝܛܘܦ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܡܘܕܐ ܐܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܗ ܒܐܝܓܘܢܐ ܗܢܐ ܢܨܚܼܘ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܥܒܪܝܢ ܠܝ. ܕܟܘܟܪܢܗܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܒܢܦܫܝ ܥܗܝܕ ܐܢܐ. ܘܚ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܠܒܒ ܐܢܐ. ܒܫܪܪܐ ܗܿܘ ܓܝܪ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܥܡ ܟܠܟܘܢ ܒܣܒܪܬܐ ܐܠܗܢܝܬܐ ܒܫܪܪܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܕܐܩܒܠ ܦܐܪ̈ܐ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܕܐܡܿܪ ܠܟܘܢ ܐܘ ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܡܘܕ̈ܝܢܐ ܠܟܘܢ ܪܓܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܠܡܦܩ ܘܢܡ ܦܓܪܐ ܕܬܫܬܪܘܢ ܚܒܘ ܕܝܢ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܘܡܣܬܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܝܗܝܒ ܗܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܐܡܪ ܡܢܟܘܢ ܥܪܩܘ ܟ̈ܐܟܐ ܥܩܬܐ ܓܪܕܝܬ. ܘܬܢܚܬܐ ܐܬܦܨܝܬ ܐܘ ܩܝ̈ܡܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܚܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܡܝܬܝܢ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܘ̈ܕܝܢܐ.

a Dr. Cureton died at his country residence, Westbury, in Shropshire, on the 18th of June, after an illness of several months, arising from a shock to the nervous system received last year on the occasion of a railway accident. He was educated at Christ Church, Oxford, where he graduated in 1830 ; and after having been ordained deacon in 1831 by the Bishop of Rochester, was admitted to priest's orders in the following year by the Bishop of Oxford. He was for some time sub-librarian in the Bodleian Library, and afterwards for several years assistant-keeper in the department of MSS. in the British Museum, of which institution he was latterly a royal trustee. In 1847 he was appointed chaplain in ordinary to the Queen, and two years after was nominated to a canonry in Westminster Abbey, to which is annexed the rectory of St. Margaret's ; the two appointments being worth about £1,800 a year. Dr. Cureton was a scholar whose personal character and great literary attainments won for him the respect and admiration of the learned at home and abroad. He was an honorary D.D. of Halle, member of the French Institute and of the Academie des Inscriptions et Belles Lettres, corresponding member of the German Oriental Society, etc., etc. His publications in the departments of Arabic and Syriac literature are numerous. Among the former we may mention editions of Rabbi Janchum's Commentary on the Book of Lamentations, of An-Nasafi's Pillar of the Creed of the Sunnites, and of Ash-Shahrastani's Book of Religious Sects and Philosophical Schools. The list of the latter is still longer, comprising the Epistles of St. Ignatius, 1845; the Vindiciae Ignatianae, 1846; the Corpus Ignatianum, 1849; the Festal Letters of St. Athanasius, 1848 ; fragments of the Iliad from a Syriac palimpsest, 1851; the third part of the Ecclesiastical History of John of Ephesus, 1853 ; the Spicilegium Syriacum, 1855 ; the celebrated Curetonian Gospels, 1858; and the History of the Martyrs in Palestine by Eusebius, 1861. He has, we understand, left behind him an almost finished work on the establishment and early history of Christianity in Edessa -- texts, translation, and notes, to the publication of which we look forward with the deepest interest.


Journal of Sacred Literature 4th series 6 (1865) 129-133


|128

Above all, consider the design and tendency of the New Testament. See to what it will lead you, and all those who cordially obey it; and then say, whether it be not good. And consider how naturally its truth is connected with its goodness. Trace the character and sentiments of its authors, whose living image (if I may be allowed the expression) is still preserved in their writings. And then ask your own heart, Can you think this was a forgery, an impious cruel forgery? For such it must have been, if it were a forgery at all; a scheme to mock God and to ruin men, even the best of men, such as reverenced conscience, and would abide all extremities for what they apprehended to be truth. Put the question to your own heart, Can I in my conscience believe it to be such an imposture? Can I look up to an omniscient God, and say, "O Lord, thou knowest that it is in reverence to thee, and in love to truth and virtue, that I reject this book, and the method to happiness here laid down."

But there are difficulties in the way. And what then? Have those difficulties never been cleared? Go to the living advocates for Christianity, to those of whose abilities, candour, and piety, you have the best opinion ; if your prejudices will give you leave to have a good opinion of any such, tell them your difficulties; hear their solutions; weigh them seriously, as those who know they must answer it to God: and while doubts continue, follow the truth as far as it will lead you, and take heed that you do not " imprison it in unrighteousness " (Rom. i. 18). Nothing appears more inconsistent and absurd, than for a man solemnly to pretend dissatisfaction with the evidences of the gospel, as a reason why he cannot in conscience be a thorough Christian ; when yet at the same time he violates the most apparent dictates of reason and conscience, and lives in vices condemned even by the heathens.--Dr. Doddridge.


|129

SELECTIONS FROM THE SYRIAC.--No. II. :
THE ENCOMIUM OF THE MARTYRS. BY EUSEBIUS OF CAESAREA. ENGLISH TRANSLATION.1

Encomium of their Excellences.

1. O YE retainers of Godly freedom and truth in tribulation and in labour; dead in body and free in soul; through the death of the body ye overcame death, armed with faith, and clothed for ever in the robe 2 of faith. For, verily, invincible armour was given to you in faith and in victory ;3 for in your hands abode the shield which is by the law; and the helmets which were on your heads were not weakened nor cast down,4 and the precepts which are sustaining were not relaxed in you; and sharp, and not blunt, was the spiritual sword; and by earnest prayers through Christ unto the Lord of all, your will ye directed. For unto you was adjudged 5 a heavenly war, and by victory ye became worthy of the heavenly assemblies; for the world which passeth away did not flatter you, nor did it entice you, neither did the wrath of kings make you afraid; and the promise of a gift of the wealth of the world wrested not from your souls the treasure of truth which is for ever; and the pomp of the fashion of the world perverted not your sobriety. For ye hated dishonour and loved distinction, and through the desire of the love 6 of the cross of Christ ye put away from yourselves the curse of crucifixion, which is in malice and in evil. For by affliction for a little time ye acquired immeasurable glory; for in the truth of faith ye served with the prophets, and stood in agreement with |130 the apostles; and with the glorified blessed, Christ the divine chief, the crown of glory ye received.7

2. O ye who are dead in appearance,8 and alive in reality, for your inferiority to the angels is filled up by the suffering which has happened on behalf of Christ, and through grace victory is vouchsafed to you without much solicitude, and your memory every hour is very full of glory; for ye received in your body the signs of the reproach of Christ, the setting free of your souls; for your death on behalf of Christ assured the hope of your faith; and by the constancy which ye received from above, ye changed the constitution of your former nature, and became the sons and children of desirable wisdom; and by the understanding of knowledge, ye caused your souls to fly to the righteous, and ye ran the race without weariness to the King of truth, and the Lord of the assemblies, which are for ever. Therefore, let labour 9 be ashamed, and the stripped 10 eagerness of the conflicts 11 of men whose labour is not vouchsafed on behalf of Christ; and let them restrain their unprofitable sweat, which is not distilled for the conflict of heaven ; and let the race of the eager horses be accounted vain, and their victory be derided, because they cannot be compared to souls upon the horses of Elijah, on which he has in truth arisen.12 In these the Lord is; for the righteousness of the soul is the chariot of the Lofty One, and a confession wherein is the keeping of his restraints.13 And let the assemblies of worldly festivals slumber,14 --those to which a place in heaven is not vouchsafed; for all of them are earnest in body, and an increase of the trade of worldly contests.15 Let them be ashamed in their labour, which maketh void of the grace of Christ. For those who on behalf of our Lord and our God received in exchange the judgment of their body, are in heaven, in glory, and in victory,16 and in joy. Hananiah is exalted, and Azariah is lauded, and Mishael the strong one is called glorious. The fire of Babel was kindled, and did not |131 ascend 17 on high, and by the abundance of much wood that was in it, it was deprived of its power, and its destroying nature was shorn of its might, because of the love wherewith it would honour the sons of the law.18 But it was fierce and it was strong, and it burned and destroyed the slanderers who were spectators of the zealous and the blessed. These were confessors, and when the veil of their suffering was before their eyes for reproach and for praise, they drew near to the confessors' fire. The den of hungry mountain-lions also was nullified through fear of the servant of God, of Christ; and the lions were appeased in their hunger, so that they were not defiled by the suffering of the righteous. For Noah fed the beasts with flesh according to the former commandment; but Daniel made them abstinent, that they should fast, as he was able to command in the conflict of righteousness. But let another pit shew the reproach and ignominy of Jewish oppressors,--the one which is a testimony to the earnestness and manliness of Jeremiah. The altar and temple bore witness, and the holy place which was between them, where Zechariah received the crown of victory. And let Abel speak after his death, by denouncing the cruel and hateful in the manners of Cain. But the crown of victory in the great contest both for men and for women, who are in confession (or become confessors), the mother of seven sons put on :19 she who reared her sons by prayer and by the milk of the law and by heavenly food, stood with every one of them in confession of the utterances of the law, in order that not one of her pains might be deprived of grace, and very much rejoiced because of the fruit which there was upon each one of her branches. For she was not crowned on account of one of her sons, while honour was taken away because of another; nor was it over one that she rejoiced in victory, and was in anguish over another because of his fall; but over all of them, and through all of them, she had great rejoicing, because she saw them all that they stood in the commandment of the law; and she was glad and gave praise, because of the righteousness of her branches in the law; and she offered pure praise and righteous prayer to the Most High the Strengthener of his servants. How fair was she in duty,20 and righteous in the law, and blessed in her offspring! A wise mother, thou didst remove indifference far away from thy lovely children, and |132 without blows 21 they took their stand in the arena: and this is an evidence 22 of true mothers. For it behoves that more than worldly wealth, and than love to our fellow-men, we should love the love of God, and that we should cleave to Christ and love the prophets according to the divine rule, and in everything be like Abraham.23 O blessed woman, who didst bring forth with hard pains, and without griefs didst restore, by prayer, the fruit thou didst rear ; thou, without laments, didst send a messenger for thyself before God. For what time is there, or what day, or what godly congregation of the passion of Christ, and glorious day of the memorial of his resurrection,24 when the members of the resurrection of the confessor Christ may not be remembered and honoured by every mouth and by every tongue? So, then, let the new soldiers of his faith, equipped with the glory of his truth, pass in remembrance and in word before our eyes, and before the Lord of victory, and the giver of crowns, the Lord Christ, Peter being second in command after our Lord Jesus, in the heavenly host of the glorious ranks, powerful in heaven and also upon earth, closing and opening without envy, in righteousness, the way of the gate of heaven, and not like the Pharisees, the partakers of his blood and of his race.25 Let us cleave to them, and to every one of the apostles, since it is proclaimed in heaven and by observation that their minister shall receive a crown of righteousness.26

3. Let Stephen be crowned ; and also Paul, no longer persecuting the churches,27 declaring his conversion in the Gospel of truth which is from the Deity, which he received and confessed by his suffering for Christ, and he filled up in his body what was behind of the afflictions of Christ for his body, that is, the Church.

4. But also let others be remembered, who, after them, accepted the conflict, and were counted worthy to stand in the true conflict for Christ. Now as worthy of our commemoration, let the men be remembered who, after these, were the |133 elect, and who, without reproach and violence, with their souls affirmed the faith,28--those who were counted worthy to receive the hope of the apostles. Let there be honoured in our commemoration then, both Asclepiades and Serapion, and Philetus, and Zebinas, and Demetrius, and Flavianus, and Cyrillus (?), and Sosipater, and Andrew, and Babylas, and Caerealis (?), and Izabenus(?), and Zenobius, and Paulus, a kinsman, who was counted worthy to stand in the divine portion, and to be of it. Let Marinus also hasten, and to heaven let Fronto come, and the abstinent old man Hippolytus.29 Now I know and confess that many others were victorious in this conflict. But although their names escape me, their record, which is in heaven, I remember in my soul, and I lay to heart the sufferings of the Church which is in Christ. For, truly, I hope with all of you, through the divine message, by the truth of the confession 30 which, is in Christ, that I shall receive fruit at the resurrection of the dead. I further say to you, O blessed confessors, I desire to depart from the world unto you, and from the body from which you are freed. Now faults fail (those) that (are) with Christ,31 as ye are this day, and are accounted. May there, at some time, be given the power to say after you, Pains flee, anguish is worn away, and groaning is departed : O ye who exist in the likeness of the suffering of Christ, and die not for ever.

End of the Discourse upon the Confessors.


[I have moved the footnotes to the end from the bottom of the pages, and used numbers instead of the letters of the original]

1. a The Syriac text of this discourse, from a MS. written A.D. 411, was printed in our last, pp. 403-408. We were then under the impression that, because the late Canon Cureton had not referred to it in his Martyrs of Palestine, to which it is appended in the MS., he had not observed it at ail. This was a mistake. "We are reminded by Dr. Tregelles that Dr. Cureton alludes to it in the Festal Letters of Athanasius (Pref., p. 16); and that it is also mentioned by the late Professor Lee, in his translation of the Theophany of Eusebius (Pref., p. xi.).

The following attempt at a translation is generally literal, but the original, like all new documents in the same language, contains words and idioms not explained in grammars and lexicons. This circumstance, and the absence of vowel-points, causes some ambiguity in certain places, but we hope we have succeeded in conveying the general sense. Some of the peculiarities are noticed in the following short annotations.

2. b The word rendered "robe" is the same as that for "furnace," but it occurs in the sense of a vestment of some kind in Ephraeem Syrus, as is observed by Dr. Burgess, Repentance of Nineveh, note, p. 54.

3. c Or "innocence." The word has both meanings.

4. d The rendering of this clause is uncertain.

5. e Or, "vouchsafed." The word usually means "justified." 

6. f Or, " the affectionate desire."

7. g The sections we indicate are the same in the original.

8. h Literally, " in falsehood."

9. i The similar Syriac word, "world," might seem more appropriate here, but is not required, as the orator is about to speak of the toil of competitors in ancient contests.

10. j The Syriac word is the one commonly meaning "Apostolic," but doubtless "stripped" is the idea; perhaps "gymnastic."

11. k Here again the form is that usually rendered "generations" and "courts," but it sometimes means conflicts or contests.

12. l As the sun rises.

13. m "Restraints" seems to be the sense, but the word may be a mistake for "commands." In any case the clause is not quite clear.

14. n Probably "be lost in silence and forgot."

15. o The preceding clause is not clear.

16. p Or, "in purity."

17. q Or, "was hot, and did not ascend."

18. r i.e., Those who were obedient to the law.

19. s Although most of the illustrations are from our Canonical books, it is plain that Eusebius did not feel himself under any restraint in that direction.

20. t "Duty." We assign this meaning to a word which has the sense of "retribution," "recompence," "suffering," "dissolution," etc.

21. u They did not require to be driven by blows into the arena, like cowards. 

22. v Or, "a specimen."

23. w We are not sure that the foregoing sentence is correctly rendered throughout ; it is certainly obscure and irregular in its construction.

24. x The special allusions here seem to be to Good Friday and Easter Sunday. The phrase rendered "resurrection of the confessor Christ" is ambiguous.

25. y Although this sentence is not very plain, there is no doubt that Peter has ascribed to him all the honour mentioned above.

26. z We are really uncertain as to the precise idea of this place: possibly the "minister" is one who honours the memory of the saints.

27. a Obscure again. Eusebius appears to mean that Paul, instead of persecuting the churches, narrates his conversion in the exercise of that true hope which God gives, and which he has received and avowed.

28. b Or, with their lives attested the faith.

29. c The eminent saints and martyrs whom Eusebius mentions will not, even in name, be all recognized, owing to the loose way in which their names are spelled in the Syriac. A reference to the Martyrs of Palestine supplies the names of Zebinas, and Paulus, but whether they are the same as those in our text does not appear (Martyrs, p. 31, 39, 47). Of the rest, we find the names of two or three in other works of Eusebius, and more in the old martyrologies; but we are not about to investigate them here, and will only remark that all the martyrs mentioned in this part of the oration may be such as suffered in Palestine, but are not named in the larger work.

30. d Another ambiguous phrase.

31. e There is a paronomasia in the original here, which is at the same time obscure and abrupt. The whole piece abounds with remarkably crabbed and doubtful expressions, possibly because the translator was not sufficiently master of Greek. 


Previous PageTable Of ContentsNext Page

This text was transcribed by Roger Pearse, 26th July 2002.  All material on this page is in the public domain - copy freely.

Early Church Fathers - Additional Texts